Statut Fundacji IDEA

§ 1

Postanowienia ogólne

1. Fundacja pod nazwą IDEA, zwana dalej „Fundacją”, ustanowiona przez Annę Gębkę zwaną dalej „Fundatorem”, aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza Katarzynę Rudnik. 2. Fundacja działa na podstawie przepisów ustawy o fundacjach z dnia 6 kwietnia 1984r. zwanej dalej „Ustawą”, oraz niniejszego Statutu. Fundacja ma osobowość prawną. 3. Ministrem właściwym ze względu na cele Fundacji jest minister właściwy ds. oświaty. 4. Fundacja jest apolityczna i nie związana z żadnym wyznaniem.

§ 2

1. Fundacja ma osobowość prawną.

§ 3

1. Siedzibą Fundacji jest miasto Lubin. 2. Terenem działania Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, przy czym w zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów może ona prowadzić działalność także poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej. 3. Fundacja może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem nazwy w wybranych językach obcych. 4. Fundacja może używać wyróżniającego ją znaku graficznego.

§ 4

1. Fundacja może tworzyć oddziały, zakłady, filie, biura w kraju i przedstawicielstwa za granicą. Fundacja może przystępować do spółek, stowarzyszeń i fundacji. 2. Fundację powołuje się na czas nieokreślony.

§ 5

1. Fundacja może ustanowić certyfikaty, odznaki, medale honorowe i przyznawać je, wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla Fundacji.

§ 6 Cel i zasady działania Fundacji

1. Celami Fundacji są: a) Upowszechnianie idei edukacji i rozwoju opartych na świadomym uczeniu się, z własnej woli, w społeczności równych praw i wzajemnego szacunku. b) Prowadzenie działań edukacyjnych na różnych szczeblach kształcenia dla dzieci, młodzieży i dorosłych. c) Inicjowanie i wspieranie nowatorskich rozwiązań w edukacji, nauce i zarządzaniu wiedzą. d) Wspieranie nauki i twórczych inicjatyw zachęcających do zdobywania wiedzy. e) Wprowadzenie i upowszechnianie wiedzy na temat nowoczesnych, innowacyjnych, alternatywnych i prospołecznych metod kształcenia. f) Działań na rzecz rozwoju i upowszechnienia nowych technologii multimedialnych jako narzędzi w edukacji, tworzenia, ekspozycji i rozpowszechnianiu dóbr kultury oraz w społecznej komunikacji. g) Promowanie demokratycznego podejścia do edukacji i wspieranie edukacji demokratycznej, edukacji domowej i wszelkich programów edukacyjnych mających na celu wspieranie dzieci i młodzieży w edukacji. h) Propagowanie wśród rodziców i dzieci wiedzy o charakterystycznych cechach edukacji domowej. i) Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży. j) Wspieranie twórczości, przedsiębiorczości i działalności kulturalnej powiązanej z edukacją i rozwojem osobistym. k) Poszerzanie świadomości społecznej w dziedzinie edukacji, samorozwoju, nauki i funkcjonowania rynku pracy. l) Działanie na rzecz poprawy jakości kształcenia i doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz dalszej profesjonalizacji ich pracy. m) Działalność charytatywna. n) Przeciwdziałanie zjawisku wykluczenia edukacyjnego. o) Współpraca z instytucjami państwowymi i społecznymi działającymi w zakresie objętym celami Fundacji. p) Organizowanie i finansowanie stypendiów i nagród dla dzieci i młodzieży osiągającej wybitne wyniki w nauce. q) Wspomaganie wszechstronnego rozwoju dzieci, młodzieży i dorosłych w efektywności uczenia się, nabywania i rozwijania umiejętności, rozwiązywania konfliktów, negocjacji oraz innych umiejętności z zakresu komunikacji społecznej. r) Pomoc młodzieży i dorosłym w dokonywaniu wyboru kierunku kształcenia, zawodu i planowaniu kariery zawodowej. s) Działalność na rzecz organizacji, których celami statutowymi jest: działalność naukowa, naukowo-techniczna, oświatowa, kulturalna, w zakresie kultury fizycznej i sportu, ochrony środowiska, dobroczynności, ochrony zdrowia i pomocy społecznej. t) Promowanie działalności osób fizycznych i prawnych prowadzących działalność naukową, naukowo-techniczną, oświatową, edukacyjną oraz w zakresie zarządzania wiedzą,. u) Kształtowanie w dzieciach, rodzicach i nauczycielach postawy krytycznego obserwatora rzeczywistości oraz wskazywanie narzędzi do jej zmieniania. v) Kształtowanie postaw działania zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju. w) Wspomaganie rozwoju psychospołecznego, rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży x) Wspieranie aktywności sportowej y) Edukacja artystyczna i kulturalna – propagowanie działalność w dziedzinie kultury i sztuki

§ 7

1. Cele Fundacji są realizowane poprzez: a) Promowanie indywidualnego podejścia do edukacji dzieci i młodzieży. b) Organizowanie i prowadzenie projektów, konferencji, szkoleń w zakresie objętym celami Fundacji. c) Organizowanie kursów, wykładów, spotkań, konferencji i specjalistycznych szkoleń dla osób zainteresowanych realizacją celów statutowych Fundacji. d) Organizowanie konkursów i rankingów promujących cele statutowe Fundacji. e) Organizowanie kampanii społecznych i kiermaszów w zakresie tematyki będącej przedmiotem zainteresowania Fundacji. f) Prowadzenie merytorycznych programów i szkoleń w tym w formie e-learningowej. g) Współpracę z instytucjami państwowymi i samorządowymi, organizacjami społecznymi, organizacjami pozarządowymi, a w szczególności stowarzyszeniami i fundacjami, sektorem prywatnym oraz osobami fizycznymi działającymi i zainteresowanymi działaniem w zakresie objętym celami Fundacji. h) Działalność edukacyjną, wydawniczą i badawczą. i) Przygotowywanie oraz wydawanie publikacji w formie książek, opracowań, czasopism, broszur, folderów dotyczących celów statutowych Fundacji. j) Działania aktywizujące wolontariat w ramach celów Fundacji. Pozyskiwanie i szkolenie wolontariuszy k) Prezentowanie i promowanie celów statutowych Fundacji w mediach społecznościowych i innych środkach masowego przekazu. l) Działalność eventową związana z celami fundacji. m) Organizowanie i finansowanie stypendiów i nagród dla dzieci i młodzieży osiągającej wybitne wyniki w nauce. n) Organizowanie zajęć dodatkowych dla dzieci i młodzieży. o) Organizowanie zajęć sportowych. p) Organizacja i prowadzenie placówek autorskich. q) Organizację i prowadzenie obozów, kolonii, półkolonii, wycieczek i innych form wypoczynku, edukacji, terapii, rehabilitacji. r) Współpracę z instytucjami i organizacjami polskimi i zagranicznymi, których cel i działania są zbliżone do celów Fundacji. s) Tworzenie rozmaitych form wspieranie inicjatyw, badań i prac podejmowanych w dziedzinie rozwoju, edukacji oświaty i kultury. t) Promowanie edukacji domowej. u) Realizowanie projektów certyfikowania szkół i uczelni oraz innych podmiotów realizujących zadania edukacyjne. v) Udzielanie patronatów nad przedsięwzięciami o zakresie tematycznym zbieżnym z celami działania Fundacji. w) Prowadzenie własnego portalu internetowego w zakresie edukacji i rozwoju. x) Rozwijanie i finansowanie nowoczesnych rozwiązań technologicznych związanych z edukacją, samorozwoju i kreowania społeczeństwa samouczącego się. y) Pozyskiwanie i wypracowywanie metod, rozwiązań i technologii mogących wspierać cele Fundacji i ich propagowanie. z) Zakup literatury, sprzętu, pomocy dydaktycznych, oprogramowania, licencji, utworów audio-wideo, usług i rozwiązań pomocnych w realizacji celów fundacji.

§ 8

1. Dla osiągnięcia swoich celów Fundacja w szczególności może: a) Współpracować z podmiotami zewnętrznymi w celu realizacji celów statutowych Fundacji, w szczególności z instytucjami państwowymi, samorządowymi i organizacjami pozarządowymi oraz osobami fizycznymi, osobami prawnymi, jednostkami organizacyjnymi nie posiadającymi osobowości prawnej zainteresowanymi celami statutowymi Fundacji. 2. Fundacja może prowadzić odpłatną i nieodpłatną działalność pożytku publicznego, na zasadach określonych w odrębnych przepisach prawa.

§ 9 Majątek i dochody Fundacji

1. Majątek Fundacji stanowi Fundusz Założycielski w kwocie 2.000 zł (słownie: dwa tysiące złotych), na który składa się wpłata Fundatora Anny Gębki w wysokości 2.000 zł. 2. Dodatkowo majątek Fundacji stanowią środki finansowe, prawa majątkowe, nieruchomości, ruchomości, papiery wartościowe i pozostałe mienie nabyte przez Fundację w toku działania, w tym w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, zgodnie z jej Statutem. 3. Dochody Fundacji mogą pochodzić w szczególności z: a) dotacji i subwencji, grantów; b) wpłat środków pieniężnych przez Fundatora; c) środków publicznych; d) spadków i darowizn; e) kwot odpowiadających części podatku należnego od danego podatnika przekazanych Fundacji jako organizacji pożytku publicznego w trybie określonym w przepisach prawa podatkowego; f) dochodów ze zbiórek i imprez publicznych; g) dochodów z majątku ruchomego i nieruchomego oraz praw majątkowych; h) zysku z lokat w bankach, i) dochodów z organizacji konferencji, szkoleń, zajęć, warsztatów j) dochodów z działalności eventowej,

§ 10

Dochody uzyskiwane przez Fundację przeznaczane są wyłącznie na realizację celów statutowych. Fundacja przeznacza całą nadwyżkę przychodów nad kosztami na rozwijanie działalności Fundacji w kolejnym okresie.

§ 12

Władze Fundacji

1. Władzami Fundacji są: a) Zarząd Fundacji b) Rada Programowa Fundacji

§ 13

1. Zarząd Fundacji składa się od jednej do pięciu osób, w tym: Prezesa Fundacji i jest powoływany i odwoływany przez Fundatorów. 2. Zarząd powoływany jest na czas nieokreślony. 3. Fundację reprezentuje Prezes Zarządu samodzielnie albo dwóch członków Zarządu łącznie. 4. Członkowie Zarządu mogą pozostawać z Fundacją w stosunku pracy. 5. Ewentualne wynagrodzenie członków Zarządu określa Fundator. 6. Członkostwo w Zarządzie Fundacji wygasa z dniem: a) odwołania przez Fundatora, b) śmierci członka Zarządu, c) złożenia przez członka Zarządu rezygnacji, 7. Fundator może odwołać członka Zarządu w każdym czasie. 8. Pracami Zarządu kieruje Prezes Zarządu. 9. Do kompetencji Zarządu Fundacji należy a) Reprezentacja Fundacji na zewnątrz. b) Przygotowywanie programów działania Fundacji, c) Sprawowanie zarządu nad majątkiem Fundacji. d) Przygotowanie projektu budżetu Fundacji. e) Przyjmowanie darowizn, subwencji, spadków, zapisów na rzecz Fundacji. f) Sporządzanie sprawozdania z działalności Fundacji; g) Ustalanie wielkość zatrudnienia i wysokość środków na wynagrodzenia dla pracowników Fundacji; h) Odpowiedzialność za realizację celów statutowych Fundacji; i) Podejmowanie decyzje o przystąpieniu przez Fundację do spółek i fundacji; j) Występowanie z wnioskiem w sprawie zmian w statucie, połączenia oraz likwidacji Fundacji; k) Udzielanie konsultacji w przedmiocie zmian w statucie, połączenia oraz likwidacji Fundacji; l) Uchwalanie regulaminu i aktów wewnętrznych Fundacji. 10. Zarząd podejmuje decyzje na posiedzeniach w formie uchwał – zwykłą większością głosów jego członków. W przypadku równej ilości głosów decydującym jest głos Prezesa Zarządu. O posiedzeniu Zarządu muszą być powiadomieni wszyscy jego członkowie nie później niż na 7 dni kalendarzowych przed jego terminem, przy czym niestawiennictwo prawidłowo wezwanego członka nie wpływa na ważność uchwał podejmowanych przez Zarząd. Quorum niezbędne do ważności uchwał Zarządu wynosi 50% 11. Zarząd może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą spraw należących do zadań Fundacji np. W razie potrzeby, Zarząd Fundacji może powołać biuro Fundacji, dla celów obsługi administracyjnej funkcjonowania Fundacji, w tym prowadzenia działalności gospodarczej. Warunki pracy i płacy pracowników biura Fundacji określa Zarząd. 12. Zarząd co roku, do dnia 30 września, zobowiązany jest przedkładać Fundatorowi Roczne sprawozdanie z działalności Fundacji.

§ 14 Rada Programowa Fundacji.

1. Zarząd może powołać, jako swoje ciało doradcze, Radę Programową Fundacji, złożoną z osób skupionych wokół idei Fundacji. 2. Rada Programowa współdziała z Zarządem w celu realizacji statutowych celów Fundacji i jej rozwoju. 3. Członkowie Rady powoływani są na czas nieokreślony. 4. Członkowie Rady Programowej mają prawo uczestniczenia w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym. 5. Członkostwo w Radzie Programowej wygasa z chwilą: a) złożenia pisemnej rezygnacji, b) śmierci, c) odwołania przez Zarządu. 6. Członkowie Rady Programowej mogą być jednocześnie członkami kapituł przyznających nagrody i stypendia oraz członkami innych stałych i niestałych organów Rady Programowej. 7. Rada Programowa może wybrać ze swojego grona Przewodniczącego, który organizuje pracę Rady Programowej i przewodniczy jej posiedzeniom, oraz Sekretarza. 8. Posiedzenia Rady Programowej odbywają się w miarę potrzeb. 9. Posiedzenia Rady Programowej zwołuje Zarząd lub Przewodniczący Rady Programowej, zawiadamiając o tym pisemnie pozostałych członków Rady Programowej nie później niż na 7 dni kalendarzowych przed jego terminem. 10. W posiedzeniach Rady Programowej mają prawo uczestniczyć z głosem doradczym członkowie Zarządu Fundacji.] 11. Decyzje Rady Programowej zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków Rady Programowej. W razie równości głosów decyduje głos Przewodniczącego Rady Programowej. 12. Do zakresu działań Rady Programowej należy w szczególności: a) Ustalenie kierunków i metod działania Fundacji. b) Działanie o charakterze doradczo – konsultacyjnym. c) Występowanie z wnioskami dotyczącymi działalności Fundacji. d) Analiza inicjatyw i projektów, które będą kierowane do fundacji celem ich realizacji.

§ 15 Sposób Reprezentacji

1. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji we wszystkich sprawach z wyjątkiem majątkowych składać co najmniej dwoje członków Zarządu. 2. W sprawach majątkowych wymagany jest podpis dwóch członków Zarządu działających łączenie w tym prezesa.

§ 16

Do wyłącznej kompetencji Fundatorów należy: a. powołanie i odwoływanie członków Zarządu b. zmiana Statutu Fundacji; c. zatwierdzanie sprawozdania z działalności Zarządu, w tym z działalności finansowej i preliminarza kosztów działalności Fundacji; d. kontrolowanie stanu majątkowego Fundacji; e. podejmowanie decyzji w przedmiocie połączenia lub likwidacji Fundacji, zgodnie z postanowieniami Statutu; f. ustalanie ewentualnego wynagrodzenia członków Zarządu. Fundator może wchodzić w skład Zarządu Fundacji. Wejście Fundatora do Zarządu następuje z dniem złożenia pisemnego oświadczenia o wejściu do Zarządu Fundacji.

§17

Zmiany w statucie

Zmian w Statucie Fundacji dokonuje Fundator. Zmiany Statutu mogą dotyczyć celu, dla realizacji, którego Fundacja została ustanowiona i określona w Oświadczeniu o ustanowieniu Fundacji.

§18

Połączenie z inną fundacją

1. Fundacja może się połączyć z inną fundacją dla efektywnego realizowania swojego celu. 2. Połączenie z inną fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel Fundacji.

§19

W sprawach połączenia z inną Fundacją oraz przystępowaniu Fundacji do klastrów, konsorcjów i innych umów nienazwanych właściwy jest Zarząd, przy czym jego decyzje zapadają w drodze jednomyślnej uchwały. Likwidacja Fundacji.

§ 20

1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku. 2. Decyzję w przedmiocie likwidacji podejmuje Fundator po zasięgnięciu opinii Zarządu. 3. Likwidatorami Fundacji są członkowie ostatniego Zarządu albo osoba/osoby wskazane przez Fundatora. 4. Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą zostać przeznaczone mocą uchwały Rady Fundacji na rzecz działających w Rzeczpospolitej Polskiej fundacji o zbliżonych celach. Konkretne cele, na jakie zostanie przeznaczony majątek wskazuje Fundator.

Postanowienia końcowe

1. Fundator nie ponosi odpowiedzialności za zobowiązania Fundacji, zaś Fundacja nie ponosi odpowiedzialności za zobowiązania Fundatora.