Regulamin

REGULAMIN AKADEMII

§ 1

UDZIAŁ W ZAJĘCIACH

1. Zajęcia prowadzone są w AGenciaki Akademia przy ul. A.Fredry 24 A w Lubinie.

2. Termin zajęć oraz czas trwania przedstawiony jest na grafiku, znajdującym się na Facebooku, stronie internetowej oraz tablicy w lokalu.

3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w grafiku zajęć, o czym poinformuje uczestników zajęć lub ich Rodziców/Opiekunów.

4. Rodzic/Opiekun powinien zadbać o higienę dziecka przed zajęciami.

5. Rodzic/Opiekun oświadcza, iż dołoży wszelkich starań do systematycznego uczęszczania dziecka na zajęcia.

6. Rodzic/Opiekun zobowiązuje się wspierać i motywować dziecko do nauki.

7. Rodzic/Opiekun zobowiązany jest do dopilnowania, aby dziecko było przygotowane do zajęć, posiadało na zajęcia wymagane książki, przybory.

8. Rodzić/Opiekun zobowiązuje się do dopilnowania, by dziecko w domu wykonywało zadane zadania oraz treningi.

9. Rodzic/Opiekun oświadcza, iż jest świadomy, że sam udział dziecka w zajęciach, bez wykonywania zadań oraz treningów w domu nie daje gwarancji sukcesu, a wręcz powoduje, iż dziecko nie ma możliwości osiągnięcia oczekiwanych rezultatów.

10. W Zajęciach mogą brać udział wyłącznie osoby zdrowe, bez objawów wskazujących na chorobę/ przeziębienie.

11. Uczestnik może zostać odsunięty od uczestnictwa w Zajęciach z uwagi na swój stan zdrowia w szczególności chorobę̨, którą mogą̨ zostać zarażeni inni uczestnicy. W takim przypadku Pracownik akademii lub Trener telefonicznie informują Rodzica/ Opiekuna w celu natychmiastowego odbioru dziecka z akademii.

12. Uczestnik zajęć zobowiązany jest do przestrzegania zaleceń Organizatora w tym Trenera, dotyczących zachowania się w trakcie zajęć, a w szczególności sposobu wykonywania ćwiczeń i zadań.

13. Uczestnik zobowiązany jest do aktywnego udziału w zajęciach.

14. Zachowanie dzieci podlega ocenie trenerów. Na ocenę zachowania składa się:

Posłuszeństwo przy wykonywaniu poleceń trenerów.

Chęć uczestniczenia w zajęciach.

Chęć do nauki.

Ogólne zachowanie dziecka na zajęciach w stosunku do trenerów oraz innych dzieci.

15. Rodzic/Opiekun oświadcza, że dziecko nie ma przeciwskazań zdrowotnych na udział w zajęciach.

16. Rodzic/Opiekun oświadcza, że w przypadku kradzieży, zniszczenia lub uszkodzenia mienia dziecka jakie w czasie zajęć będzie miało miejsce (pieniądze, urządzenia elektroniczne, multimedialne lub inne podobne rzeczy nie wymagane w regulaminie zajęć) nie będzie rościł żadnych pretensji do Organizatora/Trenera, jak również do poniesienia odpowiedzialności finansowej przez nich za poniesione straty.

17. Organizator i Trener nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne kontuzje lub nieszczęśliwe wypadki uczestników, powstałe na skutek nieprzestrzegania zasad bezpieczeństwa.

18. W przypadku zachowania zagrażającemu zdrowiu, życiu, bezpieczeństwu swojemu i innych, Organizator lub Trener zajęć, ma prawo do wyciągnięcia wobec Uczestnika konsekwencji o zakazie uczestnictwa w dalszej części zajęć. Dotyczy również zachowania dezorganizującego i utrudniającego prowadzenie zajęć dla grupy.

19. Opiekun/Rodzic powinien odprowadzać i odbierać Uczestnika z zajęć punktualnie, uwzględniając czas potrzebny mu na przebranie. W czasie przed i po zajęciach Uczestnik pozostaje pod opieką Rodzica/Opiekuna.

20. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za bezpieczeństwo i zdrowie Uczestnika w drodze na Zajęcia, powrocie z Zajęć, a także podczas oczekiwania na Zajęcia.

21. Uczestnik jest zobowiązany stawić się na zajęcia punktualnie – nie wcześniej niż 5 minut przed zajęciami.

22. Uczestnik zajęć przebywa pod opieką Rodzica/Opiekuna w korytarzu, szatni lub kawiarni do momentu, kiedy trener wyjdzie po dzieci i zabierze daną grupę do sali zajęć.

23. Podczas zajęć uczestnik znajduje się pod opieką trenera.

24. Z uwagi na bezpieczeństwo i higienę podczas zajęć uczestnicy mają zakaz spożywania posiłków, zabronione jest również żucie gum.

25. Rodzic/Opiekun podejmuje decyzję w sprawie opuszczania dziecka zajęć po ich zakończeniu. W sytuacji gdy rodzic nie wyraża zgody na samowolne opuszczenie zajęć przez dziecko zobowiązany jest do odebrania uczestnika zajęć (dziecka) bezpośrednio po zajęciach i ponosi pełną odpowiedzialność za bezpieczny powrót dziecka do domu. Po skończonych zajęciach trener wyprowadza uczestników z Sali do szatni i od tej chwili Uczestnik pozostaje pod opieką rodzica/opiekuna.

26. W przypadku zadeklarowania zgody rodzica na samowolne opuszczenie zajęć przez dziecko po ich zakończeniu trener nie bierze odpowiedzialności za powrót dziecka do domu.

27. Organizator zastrzega prawo odmowy udziału Uczestnika, w przypadku, gdy jego spóźnienie przekroczy 10 minut z uwagi na zaburzenie toku prowadzonych zajęć.

28. Powyższe prawo przysługuje Organizatorowi, nawet w przypadku, gdy Uczestnik wcześniej opłacił zajęcia i był na nie zapisany.

29. Uczestników zajęć obowiązuje zakaz wynoszenia wyposażenia lokalu lub Sali.

30. Odpowiedzialność za zniszczenia wynikające z niewłaściwego użytkowania wyposażenia pracowni lub sali ponosi osoba nie przestrzegająca zasad ich użytkowania – w przypadku osób nieletnich są to prawni opiekunowie tej osoby. Rodzic/opiekun zobowiązany jest do pokrycia kosztów wyrządzonych szkód.

31. Za ustalenie osoby odpowiedzialnej za powstałą szkodę odpowiada trener.

32. Uczestnicy zajęć zobowiązani są do przestrzegania norm społecznych wobec innych osób, przepisów przeciwpożarowych, porządkowych i bezpieczeństwa.

33. W przypadku jakiegokolwiek zagrożenia uczestnicy zajęć obowiązani są do stosowania się do poleceń pracownika.

34. Zabrania się przebywania na terenie akademii osobom nietrzeźwym oraz znajdującym się pod wpływem innych środków odurzających.

35. Na terenie akademii obowiązuje zakaz palenia tytoniu poza miejscem do tego wyznaczonym, oraz całkowity zakaz spożywania alkoholu.

36. Warunkiem uczestnictwa w zajęciach jest akceptacja niniejszego Regulaminu, przestrzeganie norm społecznych wobec innych osób, a także przepisów bhp i p.poż obowiązujących we wszystkich pomieszczeniach akademii

37. Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania umowy.

38. Uczestnik wraz z Opiekunem deklarują akceptacje regulaminu.

§ 2

ZASADY KORZYSTANIA Z SZATNI

1. Korzystanie z szatni znajdującej się na terenie obiektu możliwe jest wyłącznie na czas pobytu Uczestnika/Opiekuna na terenie obiektu.

2. Za rzeczy pozostawione w szatni Organizator nie ponosi odpowiedzialności.

§ 3

PŁATNOŚCI

1. Zajęcia prowadzone przez Organizatora są odpłatne.

2.Płatność́ za zajęcia odbywa się̨ zgodnie z zapisami w umowie.